Svar från Margot

Efter att vi från TV4:s håll uppmanat utrikesministern att ta fasta på Reportrar utan gränsers förslag om ett särskilt sändebud i FN med uppdrag att försvara pressfriheten, har vi fått svar från Margot Wallström. Här är hennes brev i sin helhet:

Bästa Viveka och Casten,

Tack för ert brev om ett FN-sändebud med uppdrag att verka för journalisters säkerhet.

Att journalister blir måltavlor i krig och konflikter samt att press- och yttrandefriheten på allt fler platser inskränks är ytterst allvarligt. Hot och våld mot journalister är helt oacceptabelt och även ett hot mot livskraftiga, demokratiska samhällen. Det fria ordet måste värnas och journalister ska kunna utföra sitt arbete utan rädsla för sin egen säkerhet.

Som ni säkert vet har regeringen, och jag personligen, ett starkt engagemang för dessa frågor. Sverige är aktivt involverat i det internationella arbetet kring stärkandet av journalisters säkerhet, skydd av MR-försvarare samt givetvis också respekt för yttrande-, medie-, samt förenings- och församlingsfrihet. Som exempel antog FN:s organ för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation, Unesco, förra året en resolution om säkerhet för journalister som presenterats av Sverige. Efter att regeringen fyrdubblat stödet till Unesco, det FN-organ som har ett särskilt ansvar för att främja press- och yttrandefrihet, är Sverige i dag en av de största givarna till organisationen och bidrar med ca 400 miljoner kronor till bland annat arbete med press- och yttrandefrihetsfrågor.

Inom det svenska utvecklingssamarbetet finns ett omfattande stöd till journalister och MR-försvarare. Sverige driver likaså på andra länder i genomförandet av FN:s handlingsplan för journalisters säkerhet och frågan om straffrihet. Frågan om journalisters säkerhet finns också tydligt på MR-rådet och Generalförsamlingens dagordning. Olika FN- specialrapportörer har lyft fram journalisters arbetsvillkor och säkerhet, bland annat specialrapportören för utomrättsliga, godtyckliga och summariska avrättningar. FN:s generalsekreterare har så sent som i år lagt fram en rapport om straffrihet för brott och kränkningar mot journalister. Arbetet i FN för att uppmärksamma och öka journalisters säkerhet bedrivs således på bred front och är högt prioriterat för Sverige och övriga EU.

EU har också på olika sätt uppmärksammat journalisters utsatthet, bl.a har det tagit sig uttryck i riktlinjer om yttrande-och åsiktsfrihet där journalister omnämns särskilt.

Utrikesdepartementet planerar att särskilt uppmärksamma hot och våld mot kvinnliga journalister genom ett seminarium den 2 december i år. Vi återkommer med en inbjudan till detta och hoppas på ert deltagande.

Jag noterar förslaget från Reportrar utan gränser, som är ett värdefullt bidrag till de fortsatta diskussionerna i New York om hur FN ska arbeta med dessa frågor. Sverige kommer även i fortsättningen stå upp för journalisters säkerhet och jag uppskattar ert inspel till vårt globala arbete för stärkt press- och yttrandefrihet.

Med vänliga hälsningar,

Margot Wallström